fbpx

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г.

Проектът за бюджет на ДОО предвижда от 1 януари догодина минималната пенсия да се увеличи от 250 на 300 лева, а максималната да стане 1440 лева при 1200 лева сега. Управляващите се отказаха от идеята за 10-процентно увеличение на пенсиите до 369 лв. Всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2020 г., ще бъдат увеличени с 5% по швейцарското правило от 1 юли 2021 г. 

Предвижда се средната пенсия догодина да достигне малко под 489 лева при очаквани 412 лв. за 2020 година.

В проекта на бюджета на ДОО е предвидено още увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се от 610 лв. на 650 лв., колкото ще бъде и минималната работна заплата от началото на 2021 г. Запазва се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв. Също така се запазва и максималният осигурителен доход за всички осигурени – 3000 лв. През първите три месеца на 2021 г. е предвидено да продължи изплащането на допълнителните суми към пенсиите на всички пенсионери от 50 лв.

Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 12 лв., а максималният дневен размер се запазва – 74,29 лв. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни, както и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2- годишна възраст – 380 лв. за втората година.

1. Социална пенсия за старост

Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 2-месечния срок по чл. 94 от КСО, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

При определяне на годишния доход на член от семейството не се включват:

 1. добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;
 2. помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане, както и целевите помощи за отопление, отпуснати съгласно нормативен акт;
 3. семейните помощи за деца по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за семейните помощи за деца и месечната добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Как се определя размерът на социалната пенсия за старост?

Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. Съгласно ПМС 136 от 06.06.2019 г., считано от 1 юли 2019 г. социалната пенсия за старост е определена в размер 132,74 лв., а с ПМС № 107 от 28.05.2020 г. е определена в размер 141.63 лв., считано от 01.07.2020 г.

2. Социална пенсия за инвалидност

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

Социална пенсия за инвалидност не може да се получава заедно с друг вид пенсия, поради което, отпуснатите с начална дата от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г. включително се спират, а от 01.01.2019 г. не се отпускат на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава.

Отпуснатите до 31.12.2014 г. влючително, социални пенсии за инвалидност, които се изплащаха без промяна в размера им към друг вид пенсия се прекратяват служебно, считано от 01.01.2019 г. На същите лица следва да се изплаща сума в размер не по-малък от прекратената пенсия под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане. Лицата, които не са получавали социална пенсия за инвалидност, но имат определени от ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспсобност/вид и степен на увреждане, също имат право да подадат заявление за отпускане на месечна финансова подкрепа пред Агенцията за социално подпомагане.

НОИ отпуска и изплаща социални пенсии за инвалидност само на лица, които не получават друг вид пенсия/ии.

Как се определя размерът на социалната пенсия за инвалидност?

Размерът на социалната пенсия за инвалидност:

 • за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто от социалната пенсия за старост – от 1 януари 2020 г. – 159,29 лв., а от 1 юли 2020 г. – 169,96 лв.;
 • за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 110 на сто от социалната пенсия за старост – от 1 януари 2020 г. – 146,01 лв., а от 1 юли 2020 г. – 155,79 лв.;

3. Пенсия за особени заслуги

От 01.01.2013 г. отпада възможността за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията по разпоредбите на КСО. От същата дата е в сила Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Този закон урежда условията и реда за предоставяне на държавна парична награда на лица за особени заслуги към държавата и нацията. Редът за предоставяне и изплащане на тази награда се определя с акт на Министерския съвет.

4. Персонална пенсия

С разпоредбата на чл. 92 от КСО е предвидено Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс.

До 31.12.2018 г. персонални пенсии в изключителни случаи се отпускат на следните категории лица:

 1. деца без право на наследствена пенсия от починал родител;
 2. жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст;
 3. лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

Съгласно направените изменения и допълнения в НПОС, обнародвани в ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. (по-конкретно с отмяната на чл. 7, ал. 2, т. 1 от НПОС), считано от 01.01.2019 г. Министерският съвет няма правомощие да отпуска персонални пенсии по чл. 92 от КСО на деца, които нямат право на наследствена пенсия от починал родител. За тях е предвидено АСП да отпуска и изплаща нов вид месечна помощ (чл. 8е от ЗСПД).

На основание § 6в от Преходните и заключителни разпоредби на КСО отпуснатите до 31 декември 2018 г. персонални пенсии по чл. 92 от КСО на деца без право на наследствена пенсия от починал родител продължават да се изплащат от НОИ в размерите им, определени към тази дата по досегашния ред и до изтичане на законоустановените срокове или до отпускане на помощта по чл. 8е от ЗСПД.

Министерският съвет на Република България ще продължи да отпуска персонални пенсии по досега установения ред на правоимащите лица по т. 2 и т. 3 от горепосочените категории.

За отпускането на тези пенсии е въведено едно допълнително изискване – годишният доход на член от семейството на лицата да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия. От 01.01.2018 г. гарантираният минимален доход е определен в размер на 75 лв. месечно.

При определяне на годишния доход за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

Персоналните пенсии по смисъла на чл. 92 от КСО се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите.

Предложението за отпускане на персонални пенсии се изготвя въз основа на следните документи:

 • заявление от лицето или законния представител, адресирано до общинския съвет, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;
 • разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия. Когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;
 • решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет;
 • декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в кметството/общината или в общинския съвет и документите, удостоверяващи този доход. При определяне на дохода се ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т.1 от КСО;
 • декларация от лицето, че получава/неполучава пенсия, изплащана от друга държава;
 • за многодетните майки – и документ от общината (кметството), че са родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;
 • за лицата, полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди (членове на техните семейства) – и решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;
 • документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години.

Процедурата по изготвяне на предложението за отпускане на персонална пенсия започва със заявление от лицето или законния представител до кметството/общината или общинския съвет по постоянен или настоящ адрес на заявителя за изготвяне на решение за внасяне на предложение в Министерския съвет. Към заявлението се прилагат посочените по-горе документи.

Персоналната пенсия се отпуска в размер 90 на сто от социалната пенсия за старост.

Планираните разходи за пенсии за 2021 г. са малко над 12,34 млрд. лева, което е малко над 10% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Сумата е с 1,7 млрд. лева повече в сравнение с тази година.

Коментирай

Сродни новини:

Андреевден

В българския Народен календар този празник е познат под различни имена (Андрѐювден, Андрѐя, Ендрѝн, Едрѐй,

Новини от деня

Андреевден

В българския Народен календар този празник е познат под различни

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020