fbpx

Новият закон, целящ защита на климата и биологичното разнообразие, задължава дружествата да гарантират, че продаваните в ЕС продукти не са довели до обезлесяване и деградация на горите.

Текстът не налага забрани на държави или стоки, но дружествата ще получават разрешение да продават продукти в ЕС само ако доставчикът на съответния продукт е представил декларация за надлежна проверка, потвърждаваща, че продуктът не идва от земя, която е била предмет на обезлесяване, и че производството му не е довело до деградация на гори, включително на незаменими девствени гори, след 31 декември 2020 г.

  • Между 1990 г. и 2020 г. обезлесяването е причинило загуба на площ, по-голяма от ЕС; потреблението в Съюза е отговорно за 10% от загубите
  • Новите правила се прилагат за едрия рогат добитък и стоки като какао, кафе, палмово масло, соя, дърво, каучук, дървени въглища и печатни изделия
  • Добавят се допълнителни изисквания, свързани с правата на човека и правата на коренното население

Както беше поискано от Парламента, дружествата ще трябва също да удостоверяват, че продуктите отговарят на съответното законодателство на държавата на производство, включително в областта на правата на човека, както и че правата на засегнатото коренно население са спазени.

Обхванати продукти

Продуктите, обхванати от новото законодателство, са следните: едър рогат добитък, какао, кафе, палмово масло, соя и дървен материал, включително такива, които съдържат, са били хранени или са били произведени със съответните стоки (например кожа, шоколад и мебели), както е посочено в първоначалното предложение на Комисията. По време на преговорите евродепутатите успяха да допълнят списъка с каучук, дървени въглища, печатни изделия и редица производни на палмовото масло.

Парламентът също така осигури по-широко определение за деградация на горите, което включва преобразуването на първични гори или естествено възобновяващи се гори в горски насаждения или в други залесени земи.

Контрол, основан на риска

Чрез обективна и прозрачна оценка Комисията ще класифицира държавите или части от тях в рискови категории – с висок, стандартен или нисък риск, в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящия регламент. Продуктите от държави с нисък риск ще подлежат на опростена процедура за надлежна проверка. Делът на проверките на оператори зависи от нивото на риска в страната: 9% за държавите с висок риск, 3% за тези със стандартен риск и 1% за държавите с нисък риск.

Компетентните органи на ЕС ще имат достъп до съответната информация, предоставена от дружествата, като например координати за геолокация, и ще извършват проверки с помощта на инструменти за спътниково проследяване и ДНК анализ, за да проверят откъде идват продуктите.

Санкциите за неспазване трябва да са пропорционални и възпиращи. Максималната глоба трябва да представлява най-малко 4% от общия годишен оборот в ЕС на оператора или търговеца нарушител.

Новият закон беше приет с 552 гласа „за“, 44 гласа „против“ и 43 гласа „въздържал се“.

Цитат

След гласуването докладчикът Кристоф Ханзен (ЕНП, Люксембург) заяви следното: „Досега рафтовете в нашите супермаркети твърде често бяха пълни с продукти, които носят следи от пепелта от изгорените тропически гори и необратимо разрушените екосистеми и които са унищожили поминъка на коренното население. Твърде често потребителите дори не знаят за това. Радвам се, че европейските потребители ще могат да са сигурни, че вече няма да бъдат неволни съучастници в обезлесяването, докато ядат шоколад или отпиват от кафето си. Новият закон е от ключово значение за борбата ни срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Освен това с негова помощ трябва да се преодолее безизходицата, която ни пречи да задълбочим търговските отношения със страните, споделящи нашите екологични ценности и амбиции“.

Следващи стъпки

Следва Съветът също да одобри официално текста, който след това ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Контекст

Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) изчислява, че между 1990 г. и 2020 г. 420 милиона хектара гори – площ, по-голяма от ЕС – са били преобразувани от гори в земеделски площи. Потреблението в ЕС е отговорно за около 10% от глобалното обезлесяване. Палмовото масло и соята представляват повече от две трети от това потребление.

През октомври 2020 г. Парламентът използва прерогативите си в рамките на Договора и поиска от Комисията да представи законодателство за спиране на предизвиканото от ЕС обезлесяване в световен мащаб. На 6 декември 2022 г. беше постигнато споразумение с държавите от ЕС относно новия закон.

С приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите относно прилагането на отговорно управление на горите с цел опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, изразени в предложения 5, параграф 1, 11, параграф 1, 1, параграф 1 и 2, параграф 5 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020