fbpx

Промяната в Закона за регионалното развитие ще съдейства за преодоляване на констатираните слабости в регионалната политика. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на проведения Съвет по регионална политика.

Такива са изоставането на българските райони по ключови социално-икономически и демографски показатели, недостатъчна ефективност в предприетите мерки за преодоляването на вътрешнорегионалните различия, голям брой стратегически документи и неефективен механизъм за техния контрол и оценка. Тези слабости водят до необходимост от промяна на съществуващото райониране на страната за статистически цели и определяне на нов обхват на районите от ниво 2.

В срок от шест месеца от промяната на Закона за регионалното развитие трябва да бъде приет и правилник за прилагането му, каза още министър Аврамова. В него подробно ще бъдат разписани всички технически въпроси, свързани с организацията на работа на регионалните съвети, с условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на новите стратегически документи за регионално развитие.

Пред участниците в консултативния орган министърът посочи, че при разработването на правилника МРРБ ще си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната банка, които имат подходящ експертен капацитет и опит в сферата на регионалното развитие.

Целта на предложеното изменение на закона е да се постигне оптимизиране и интегриране на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като те се координират по-ефективно, напомни министър Аврамова.

По повод предложението за ново статистическо райониране на страната заместник-министър Николова отбеляза, че то е съобразено с изискванията на европейския регламент и спецификите на териториите, за да се осигури провеждане на адекватна политика в по-дългосрочен период от време. Съблюдавали сме възможностите това изменение да има отражение и върху икономическото развитие на територията, коментира тя.

По време на заседанието беше коментирана оптимизацията на броя на стратегическите документи за регионално развитие. Документите за пространствено и стратегическо планиране ще бъдат основополагащи за развиваната политика в районите от ниво 2. Заместник-министър Николова подчерта, че ще се разширят функциите и правомощията на регионалните съвети за развитие, включително по отношение взимането на решения за изпълнение на проекти с национално и европейско финансиране.

На заседанието на Съвета стана ясно, че получените становища по предложеното изменение на Закона за регионалното развитие са над 50, като в по-голямата си част те подкрепят предвидените промени и потвърждават, че предложеният нов обхват на районите от ниво 2 е най-консенсусен.

Членове на Съвета по регионална политика са представители на държавни институции, браншови, работодателски и синдикални организации и научни институти.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020