fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – ПРОФОН свиква Общо събрание, което ще се проведе на 26.05.2021 г. (сряда) от 10:00 часа на адрес на адрес бул. „България“ 1, гр. София, 2020 Event Space (на мястото на клуб „Планет“)  и кани своите членове да присъстват.

Общо събрание ще се проведе при следния дневен ред :

  1.         Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2020 г.;
  2.         Приемане на Годишния доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2020 г.;
  3.         Промени в Устава на ПРОФОН;
  4.         Промени в Правилника за Разпределение;
  5.         Приемане на бюджет на ПРОФОН за 2021 г.;
  6.         Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2020 г., включително и за изразходването на получената от фондовете на сдружението субсидия;
  7.         Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2021 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2021 г.

В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал.2 от Устава на ПРОФОН, при липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В изпълнение на изискването на чл. 22 от Устава на ПРОФОН, настоящата покана е публикувана на 23.04.2021 г. на официалната уеб страница на Дружеството.

УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Член на Сдружението може да бъде представляван на Общото събрание въз основа на пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице.

В случай, че няма да можете да присъствате на заседанието на Общото събрание (ОС) на ПРОФОН и желаете да упълномощите свой представител, който да присъства и участва в гласуванията от Ваше име, моля да имате предвид, че Вашият пълномощник следва да представи на регистратурата преди началото на заседанието изрично писмено пълномощно, важащо за конкретното заседание на ОС и определящо представителната власт на упълномощения. За Ваше улеснение, моля, използвайте предложените бланки на пълномощни.

При упълномощаване от името на член със седалище и адрес на управление извън България, е необходимо представянето на:

В случай на упълномощаване, имайте предвид разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от Устава на ПРОФОН за наличие на конфликт на интереси. („Конфликт на интереси е налице винаги, когато упълномощителят и упълномощеният принадлежат към различни категории и групи носители на права. Не могат да бъдат пълномощници на членове на ОС на ДРУЖЕСТВОТО и лица, които са свързани лица по смисъла на Търговския закон със субекти, представляващи ползватели по смисъла на ЗАПСП, както и лица, които са свързани по друг начин с такива ползватели, в т. ч. лица, които участват по какъвто и да било начин в организации, обединяващи ползватели, или са договорни представители, консултанти, външни сътрудници на такива ползватели или техни организации.“)

Тук можете да видите пълния списък с членове на ПРОФОН и в какво качество членуват в Дружеството.

С уважение,

Управителният съвет на ПРОФОН

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020