fbpx

Социалноосигурителната система в България е изправена пред редица съществени предизвикателства, породени от действието на съществуващите в глобален мащаб систематични социалноикономически
и демографски рискове.

Застаряването на населението в комбинация с ниската раждаемост, заболеваемостта, структурните проблеми на пазара на труда и растежа на нестандартната заетост, са едни от основните трудности пред пълноценното функциониране на системата за социална сигурност. Тези фактори водят не само до финансови последици, но и оказват пряко въздействие върху разработването на политиките за някои социални плащания (пенсии, обезщетения за майчинство, безработица и др.).
Широкият кръг от задачи на Националния осигурителен институт (НОИ), динамичните промени в социалноосигурителното законодателство, както и увеличените очаквания на клиентите и партньорските институции по отношение на качеството на предлаганите услуги, изискват прилагането на набор от инструменти и решения, които да допринесат за по-ефективното изпълнение на задачите и функциите на институцията и да гарантират осигуряването на адекватно ниво на обслужване. Бързото развитие на
информационните и комуникационните технологии променя коренно средата и се отразява на подхода на предоставяне на нашите услуги. Това води до промяна на наличните бизнес процеси и до необходимостта
от нови професионални знания и умения на работещите в осигурителната администрация. В тази връзка, по-важните задачи на НОИ в краткосрочен план се свеждат до следното:
• Да работи за подобряване на адекватността в административните аспекти на предлаганите услуги, а именно – осигуряване на по-голяма достъпност, оперативна гъвкавост и информационна обезпеченост;
• Да продължи с внедряването на съвременните информационни и комуникационни решения с цел повишаване на дигитализацията във взаимоотношенията с клиентите на института и в същото време да не спира да популяризира и разширява приложението на вече разработените и ефективно използвани електронни услуги;
• Да подобри процеса на пенсиониране в посока затвърждаване на неговата предвидимост и достъпност чрез възможностите за използване на данни, предоставени по електронен път;
• Да премине към електронен обмен на документи и данни с осигурителните институции на страните-членки на Европейския съюз чрез изпълнение на дейностите, свързани с успешната реализация на проекта EESSI;
• Успешно да приключи проекта по въвеждане на процесноориентирания подход в управлението като едно от най-големите предизвикателства в краткосрочен план. Реализацията му ще доведе до усъвършенстване
на ключовите работни процеси чрез постигане на по-прецизното проектиране и създаване на подходяща и
устойчива система от критерии за измерване на резултатите. При изпълнението на всички свои задачи
НОИ ще следи и за повишаване на организационната ефикасност чрез постигане на набелязаните цели с разумно използване на наличните средства и гарантиране на законосъобразно и прозрачно управление на публичния ресурс на държавното обществено осигуряване.
ИВАЙЛО ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА НОИ

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020