fbpx

Правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 година. Документът е изготвен в следствие на изпратеното на 29 юни 2018 г. официално писмо от министъра на финансите и управителя на Българска народна банка за участие на Република България в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по смисъла на Регламент (ЕС) №1024/2013 и за намеренията на страната за кандидатстване във Валутния механизъм II, което получи и политическата подкрепа на Еврогрупата.

В Плана за действие са включени мерки, които, предвид поетите с писмото ангажименти, следва да се изпълнят до края на месец юни 2019 година. Мерките се изразяват в: засилване на рамката на надзора в банковия сектор чрез тясно сътрудничество с ЕЦБ и предприемане на необходимата подготовка в съответствие със съществуващите процедури, чрез извършване на редица промени в националното законодателство, като се предвижда към края на 2018г. те да бъдат одобрени от Народното събрание; подобряване на макронруденциалната рамка чрез въвеждане до края на 2018 г. на макропруденциални инструменти в Закона за кредитните институции, позволяващи налагането на системно ниво на изисквания към кредитополучателите; засилване на надзора върху небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни дружества); подобряване на рамката за несъстоятелността след извършване на преглед на законодателството и изготвяне на съответните законови изменения; засилване на рамката за борба с изпирането на пари; модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия посредством преглед и оценка на законодателната, регулаторната и функционална рамка и отправяне на препоръки, свързани с преодоляването на несъответствията между българското законодателство и най-добрите международни практики, в последствие и изготвяне на законодателни текстове в съответствие с насоките на ОИСР; ратифициране от Народното събрание на Споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране.

Изпълнението на изброените мерките ще осигури спазването на предварително поетите ангажименти в области на политиката, които са от голямо значение за плавния преход към ERM II и към Банковия съюз до юли 2019г., и като краен резултат да се въведе еврото след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Заедно с това Министерският съвет одобри и Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, подписано в Брюксел на 21 май 2014 г., и предложи на Народното събрание да го ратифицира със закон. Това решение на правителството е във връзка с подготовката на страната ни за присъединяване към Банковия съюз.

В контекста на публикуваното на 12 юли 2018 г. от Секретариата на Съвета на ЕС изявление от заседание на Еврогрупата във връзка с писмото за намерението на страната ни да се присъедини към Валутния механизъм II и на основание Регламента за Единен механизъм за преструктуриране, България следва да участва в този механизъм, включително и в Единния фонд за преструктуриране, от датата на влизане в сила на решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) за установяване на тясно сътрудничество. Предвид това нашата страна следва да изпълнява и ангажиментите, които произтичат от Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране. За целта България трябва да предприеме всички необходими мерки, за да ратифицира и депозира инструментите за ратификация, преди решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество.

Изграждането на Единния механизъм за преструктуриране, основна част от който е създаването на Единен фонд за преструктуриране, е вторият елемент на Банковия съюз в Европейския съюз. Първият елемент е под формата на Единен надзорен механизъм, като основните правни актове за неговото създаване и функциониране бяха приети през месец октомври 2013 г. и започнаха да се прилагат за държавите от Банковия съюз през ноември 2014 г. Регламентът за Единния механизъм за преструктуриране и споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране бяха договорени едновременно.

Приложното поле на Единния механизъм за преструктуриране е идентично с това на Единния надзорен механизъм както от гледна точка на участващите държави членки, така и по отношение на попадащите в обхвата му финансови институции. В Единния надзорен механизъм задължително участват всички държави членки от еврозоната. Държавите членки, които са извън еврозоната, могат да участват чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и националните компетентни органи на тези държави.

radiovox.bg

 

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020