fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Управителният съвет на Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – ПРОФОН свиква Общо събрание, което ще се проведе на 24.06.2020 г. (сряда) от 10:30 часа на адрес в гр. София, бул. „България“ 1, 2020 Event Space (преди клуб „Планет“), при следния

Дневен ред:

 1. Приемане на Годишния отчет на Управителния съвет на ПРОФОН за 2019 г.
 2. Приемане на Годишния доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2019 г.
 3. Приемане на Бюджет на ПРОФОН за 2020 г.
 4. Промени в Устава на ПРОФОН
 5. Промени в Правилника за разпределение.
 6. Представяне на отчетите за дейността на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2019 г., включително и за изразходването на получената от фондовете на сдружението субсидия.
 7. Определяне на размера на отчисленията за фондовете на сдружението за 2020 г. и организациите-бенефициенти по тях за 2020 г.

В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал.2 от Устава на ПРОФОН, при липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе в 11:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В изпълнение на изискването на чл. 22 от Устава на ПРОФОН, настоящата покана е публикувана на 21.05.2020г. на официалната уеб страница на Дружеството.

УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Член на сдружението може да бъде представляван на Общото събрание въз основа пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице.

В случай че няма да можете да присъствате на заседанието на Общото събрание (ОС) на ПРОФОН и желаете да упълномощите свой представител, който да присъства и участва в гласуванията от Ваше име, моля да имате предвид, че Вашият пълномощник следва да представи на регистратурата преди началото на заседанието изрично писмено пълномощно, важащо за конкретното заседание на ОС и определящо представителната власт на упълномощения. За Ваше улеснение, моля, използвайте предложените прикачени образци на пълномощни.

 • Пълномощно на физическо лице
 • Пълномощно на юридическо лице

Моля в случай на упълномощаване да имате предвид разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от Устава на ПРОФОН за наличие на конфликт на интереси

(„Конфликт на интереси е налице винаги, когато упълномощителят и упълномощеният принадлежат към различни категории и групи носители на права. Не могат да бъдат пълномощници на членове на ОС на ДРУЖЕСТВОТО и лица, които са свързани лица по смисъла на Търговския закон със субекти, представляващи ползватели по смисъла на ЗАПСП, както и лица, които са свързани по друг начин с такива ползватели, в т. ч. лица, които участват по какъвто и да било начин в организации, обединяващи ползватели, или са договорни представители, консултанти, външни сътрудници на такива ползватели или техни организации.“)

При упълномощаване от името на член със седалище и адрес на управление извън България пълномощното следва да е придружено с:

 1. Превод на български език на пълномощното;
 2. Удостоверение от съответния чуждестранен търговски регистър, доказващо, че упълномощаващият има правомощията да представлява съответното дружество, придружено с надлежен превод на български с нотариална заверка.

С уважение,

Управителният съвет на ПРОФОН

 

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020