fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Започнала още в първите години на развитие на галерия Sariev Contemporary и надградена с нов формат и визия през 2010 г., платформата „ФОН: Млади автори“ има за цел да селектира млади творци, да поставя акцент върху творчеството им и да разкрива нови формати и естетически и идейни перспективи на изкуството днес. В процеса на правене на „ФОН: Млади автори“ галерия Sariev Contemporary често си е поставяла цели в територията на онази система от фактори около изкуството, които го правят видимо и на показ. Така „ФОН: Млади автори“ е осветявал нови пространства за експониране, давал е свобода за развитие на нови кураторски и комуникационни практики с цел да отвори по-широко поле, в което да “бъдем с изкуството”.

През юли и август 2019 година Sariev представя “ФОН: Млади автори от Пловдив” и като галерия започнала развитието си в Пловдив, подхожда към нея по специфичен начин. Намерението на галерията в подхода към изложбата е да направи ситуация, която да даде свобода за развитие и представяне на нови проекти на автори, които творят в Пловдив, като същевременно подчертае и характера на града и местата в начина на ситуиране на проектите. Изложбата отказва да работи с куратор, тема или конкретен артистичен фокус. Тя няма начало и край и погледът към нея е комплексен и отворен. Повечето от решенията в хода на изложбата са взети от галеристите съвместно в общ разговор и срещи с поканените творци Мартина Вачева, Мич Брезунек, Димитър Генчев, Велизар Димчев, Явор Константинов, Любомир Кръстев, Трифон Ташев, Вълко Чобанов и Димитър Шопов. Селекцията от авторите, които галерията кани, не показва определена артистична тендеция (макар и да онагледява частично такава), а показва автори с изявен художествен характер, между които има генерационна близост, човешки, колегиален, и понякога артистичен обмен. Изложбата е и групова, но по начин на ситуиране е съвкупност от самостоятелни, представяйки индивидуални проекти в сепарирани пространства. Индивидуалните представяния са решени самостоятелно от всеки един от авторите с подкрепа от галерията и показват актуалните им творби, естетически и тематични търсения в момента, което е и основният фокус на интерес на “ФОН: Млади автори от Пловдив”. Част от изложбата са и разговорът с авторите, партито с техни музикални сетове и филмът, представящ студиовизити с тях. “ФОН: Млади автори от Пловдив” се разполага не само в традиционното си място галерия Sariev, но и дава път на други артистични пространства като това на типичната с възрожденската си архитектура Данчова къща в Стария Град и на младата галерия Cu29. В комуникацията на изложбата галерия Sariev решава да постави под съмнение мястото на дизайна като въвеждащ в естетиката на изложбите и предлагащ първи стилистичен поглед на тяхното четене. Именно заради това галерията работи с дизайнера от Хамбург Пол Вогенрейтер за комуникацията на английски и с печатното студио „Арткомерс дизайн“ от Пловдив за комуникацията на български, като им дава тотална свобода в начина, по който ще представят “младите автори от Пловдив” и приема безусловно първите им предложения. Галерия Sariev се отказва и от традиционния формат на кураторски текст, който да представи предварително авторите и изложбата, като цели да реализира материал след откриването на изложбата, който ще представи перспективите към вече реализираната изложба и творбите в нея в разговор между творците, галеристите, изкуствоведи, куратори, посетители, колекционери, дизайнерите, авторът на филма, партньорите на изложбата. Материал, в който ще бъде обявена и новата визуална идентичност на галерия Sariev.

“ФОН: Млади автори от Пловдив”, както и предишни години, така и тази, ще включи “Портфолио ден” – формат, даващ възможността на кандидатствали и селектирани в последствие млади автори да консултират работата си в диалог с утвърдени художници, галеристи, куратори и колекционери.

Биографии на участващите автори: http://sariev-gallery.com/data/exhibitions/95/BiosFON.pdf

Карта на изложбените локации: http://sariev-gallery.com/data/exhibitions/95/FonMap.pdf

Изложбата ще се състои на няколко локации:

Галерия Sariev Contemporary
Димитър Шопов, „3d DOGS“
5 юли – 30 август 2019
ул. Отец Паисий 40
понеделник – петък
10 – 18:30 ч.
събота
11 – 15 ч.

Данчова къща
Мич Брезунек, Мартина Вачева, Велизар Димчев, Явор Костадинов, Любомир Кръстев, Вълко Чобанов
5 юли – 30 август 2019
ул. Кирил Нектариев 18
вторник – неделя
11 – 19 ч.

Coffee&Gallery Cu29
Трифон Ташев
5 юли – 13 август 2019
ул. Христо Дюкмеджиев 24
понеделник – неделя
9 – 23 ч.

Artnewscafe
Димитър Генчев
5 юли – 30 август 2019
ул. Отец Паисий 38
понеделник – четвъртък
9 – 24 ч.
петък и събота
10 – 01 ч.
неделя
10 – 24 ч.

FLUCA – Австрийски културен павилион
Парти по повод откриването на изложбата, музикална селекция – участващите автори
5 юли, 21 ч.
Прожекция на филми за авторите, разговор и панелна дискусия с Веселина Сариева (директор и основател, Sariev Contemporary) и авторите
18 юли, 19:30 ч.
ул. Отец Паисий 38

Лъки дом на киното
Прожекция на филма на Димитър Шопов „3d DOGS“ и беседа
6 юли, 19 ч
ул. У. Гладстон 1

Всички събития са с вход свободен

За други събития следете нашите канали

Проектът е част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“

Съорганизатор на изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“ е ОИ „Старинен Пловдив“

„ФОН: Млади автори“ е дългогодишна платформа на галерия SARIEV за млади автори и куратори, чиито изложби се реализират в пространството на галерията и сателитни обществени пространства като Капана, Пловдив, FLUCA културен павилион, бар TELL ME (София) и чужбина (Посолство на България във Финландия). Досега в платформата са представени авторите: Кирил Кузманов и Светослав Мичев (2010), Лубри (2011), Зоран Георгиев (2012), Даниела Георгиева (2013), Димитър Солаков (2014), Мартина Вачева (2016), Ели Жотева и Златимир Араклиев (2018), както и специалното издание на ФОН: Млади автори от Пловдив в Хелзинки (Вълко Чобанов, Мартина Вачева, Димитър Шопов, 2018).
През 2016 платформата се разшири с два нови формата: „Портфолио ден“ (издания през 2016 и 2018), където млади художници под 35 г., селектирани след отворена покана, получават индивидуални консултации от професионална комисия от водещи куратори, художници и галеристи, и „15 минути слава“ (2016 и 2018) – презентационен формат, в който млади творци представят работата си пред аудитория в събитие със сценарий и драматургия, включващо интерлюдии с музика и пърформанси.

Повече за „ФОН: Млади автори“: http://sariev-gallery.com/lab/fon

Beginning in the early years of developing of gallery SARIEV Contemporary and upgraded with a new format and vision in 2010, the platform “BACKGROUND: Young Artists“ aims to select young artists, focus on their creativity and reveal new formats as well as aesthetic and conceptual perspectives of art today. In the process of making “BACKGROUND: Young Artists“ SARIEV Contemporary often sets goals in the territory of that system of factors around art that make it visible and on display. Thus „BACKGROUND: Young Artists“ has illuminated new spaces for exposure, giving freedom for developing new curatorial and communication practices in order to open a wider field in which to „be with art“.

In July and August 2019, SARIEV presents “BACKGROUND: Young Artists from Plovdiv“ and as a gallery which has begun its development in Plovdiv, it approaches it in a specific way. The intention of the gallery in its approach towards the exhibition is to make a situation that gives freedom for development and presentation of new projects of artists who work in Plovdiv, while emphasizing the character of the city and the places in the way of situating the projects. The exhibition refuses to work with a curator, topic or particular artistic focus. It has no beginning or end and the point of view to it is complex and open. Most of the decisions in the course of the exhibition are taken by the gallery together in a common conversation and meetings with the invited artists Martina Vacheva, Mitch Brezounek Dimitar Genchev, Velizar Dimchev, Yavor Kostadinov, Lyubomir Krastev, Trifon Tashev, Valko Chobanov and Dimitar Shopov. The selection of the invited artists does not show a certain artistic tendency (though it partially illustrates such), but presents artists with expressed artistic character, among which there is generational proximity, human, collegial, and sometimes artistic exchange. This is also a group exhibition, but in the way it is set it is a combination of independent ones, presenting individual projects in separate spaces. The individual presentations are arranged separately by each of the artists with support from the gallery and show their current works, their aesthetic and thematic quests at the moment, which is the main focus of interest of “BACKGROUND: Young Artists from Plovdiv“. Part of the exhibition are also the planned conversation with the artists, party with their music sets and a film featuring studio visits with them. “BACKGROUND: Young Artists from Plovdiv“ is situated not only in its traditional location – SARIEV Contemporary, but also gives way to other artistic spaces such as Danchova house in the Old Town with its typical Bulgarian Revival architecture and the young gallery Cu29. In the communication of the exhibition, gallery SARIEV decided to question the role of design as introducing the aesthetics of the exhibitions and offering the first stylistic viewpoint of their reading. That is why the gallery is working with the designer from Hamburg Paul Voggenreiter for the communication in English and with print studio „Artcommerce design“ from Plovdiv for the communication in Bulgarian, giving them total freedom to present the „young artists from Plovdiv“ and accepting unconditionally their first suggestions. As well as that, SARIEV is refusing the traditional curatorial text format which is supposed to introduce the artists and the exhibition in advance, instead aiming to realize material after the exhibition opening, which will present perspectives to the already realized exhibition and works in a conversation between artists, gallerists, art historians, curators, visitors, collectors, designers, the author of the film, the exhibition partners. A material in which the new visual identity of SARIEV Contemporary, too, will be announced.

„BACKGROUND: Young Artists from Plovdiv“, as well as in previous years, will include „Portfolio Day“ – a format that provides opportunity to young artists who have applied and were selected to consult their work in dialogue with established artists, gallerists, curators and collectors.

Link to artists’ bios: http://sariev-gallery.com/data/exhibitions/95/BiosBACKGROUND.pdf

Link to map of the exhibition locations: http://sariev-gallery.com/data/exhibitions/95/BackgroundMap.pdf

The exhibition will take place at several locations:

Gallery Sariev Contemporary
Dimitar Shopov, „3d DOGS“
5 July – 30 August 2019
40 Otets Paisiy str.
Monday – Friday
10 am – 6:30 pm
Saturday
11 am – 3 pm

Danchova house
Mitch Brezounek, Valko Chobanov, Velizar Dimchev, Yavor Kostadinov, Lyubomir Krastev, Martina Vacheva
5 July – 30 August 2019
18 Kiril Nektariev str.
Tuesday – Sunday
11 am – 7 pm

Coffee&Gallery Cu29
Trifon Tashev
5 July – 13 August 2019
24 Hristo Dyukmedzhiev str.
Monday – Sunday
9 am – 11 pm

Artnewscafe
Dimitar Genchev
5 July – 30 August 2019
38 Otets Paisiy str.
Monday – Thursday
9 am – 12 pm
Friday and Saturday
10 am – 1 am
Sunday
10 am – 12 pm

FLUCA – Austrian cultural pavilion
Exhibition opening party, music selectors – the participating artists
5 July, 9 pm
Screening of films about the artists, panel discussion with Vesselina Sarieva (founder and director, Sariev Contemporary) and the artists
18 July, 7:30 pm
38 Otets Paisiy str.

Lucky cinema
Screening of the film „3d DOGS“ by Dimitar Shopov and talk
6 July, 7 pm
1 W. Gladstone str.

Free entrance to all events
For more events, follow gallery Sariev Contemporary‘s info channels

The project is part of the program of “Plovdiv – European Capital of Culture 2019”

The exhibition is co-organised by Municipal Institute „Ancient Plovdiv“

BACKGROUND: Young Artists is a long-lasting platform by SARIEV Contemporary for young artists and curators, whose exhibitions are realized in the gallery space and satellite public spaces such as Kapana, Plovdiv, FLUCA – Austrian cultural pavilion, bar TELL ME (Sofia) and abroad (Bulgarian Embassy in Finland). The following artists have been presented so far in the platform: Kiril Kuzmanov and Svetoslav Michev (2010), Lubri (2011), Zoran Georgiev (2012), Daniela Georgieva (2013), Dimitar Solakov (2014), Martina Vacheva (2016), Eli Joteva and Zlatimir Arakliev (2018), as well as the special edition of BACKGROUND: Young Artists from Plovdiv in Helzinki (Valko Chobanov, Martina Vacheva, Dimitar Shopov, 2018).
In 2016 the exhibition platform expanded with two new formats: Portfolio Day (editions in 2016 and 2018) where young artists under the age of 35 selected after an open invitation, receive individual counseling from a professional committee composed of leading curators, artists and gallerists, and 15 Minutes of Fame (2016 and 2018) – a presentation format in which young artists present their work to an audience in an event designed dramaturgically and including interludes with music and performances.

More about BACKGROUND: Young Artists: http://sariev-gallery.com/lab/fon

Коментирай

Сродни новини:

JULY MORNING 2024 / Бургас

Община Бургас и приятели отрано обявяват потвърдилите участие изпълнители в тазгодишния Джулай. Защото обичаме да

Новини от деня

JULY MORNING 2024 / Бургас

Община Бургас и приятели отрано обявяват потвърдилите участие изпълнители в

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020