fbpx

Една от основните задачи на Национална агенция за приходите е осъществяване на контрол за спазването на данъчно-осигурителното законодателство. НАП има за цел и да повишава доверието на бизнеса в администрацията, като ключов фактор за постигане на тази цел е борбата с корупцията.

За клиентите на Агенцията е достъпна електронна анкета за нагласите на бизнеса към контролните действия на НАП, с която искаме да получим Вашата обратна връзка с цел превенция на корупционни практики.

Ръководството на НАП изразява своята благодарност за участието на всички клиенти, попълнили анкетата. Отговорите са от изключително значение за Агенцията, както по отношение на проявите на корупционни действия на служители на НАП, така и относно споделените впечатления и предложенията за подобряване на контролната дейност.

Значителна част от постъпилите предложения са свързани с оптимизиране на контролните производства и намаляване на броя на копията на документи и счетоводни справки, изисквани от органите по приходите. Клиентите посочват, че в много случаи едни и същи документи се изискват неколкократно в хода на различни проверки или ревизии. В тази връзка НАП информира, че в случаите на вече предоставени копия на документи, справки, обяснения или част от тях във връзка с предходно производство, е достатъчно клиентите само да посочат производството, в което те са били предоставени. Органите по приходи имат възможност да прегледат и приобщят представените от клиентите документи и не е необходимо повторното им предоставяне.

Относно предложенията на клиентите за предоставяне на възможност за изпращане по електронен път на архивни файлове или по-големи по обем документи, НАП информира, че предвид изискването на ДОПК за предоставяне на заверени копия на документите, е необходимо те да бъдат подписвани с квалифициран електронен подпис. В същото време са налице и ограничения, свързани със сигурността на информацията, както и опредлената като оптимална големината на приеманите от системите на Агенцията файлове – не повече от 5 МБ. При следващото развитие на системите дадените от клиентите предложения ще бъдат разгледани в контекста на възможностите за реализация на промени в тази насока.

НАП развива нов подход в контролната дейност, който насърчава доброволното изпълнение на задълженията от страна на данъкоплатците, като предоставя възможност на клиентите да коригират допуснати грешки или несъответствия в подадени декларации. Стремежът е органите по приходите да предприемат принудителни или наказателни действия само спрямо недобросъвестните лица, които съзнателно не спазват закона.

След внимателен преглед на всички постъпили предложения, приходната администрация се ангажира да бъдат предприети адекватни действия за оптимизиране на процесите и дейностите, за предотвратяване на незаконосъобразни действия или бездействия на служители на НАП, както и да бъдат набелязани конкретни мерки за намаляване на риска от корупционни практики при взаимодействие с клиентите на Агенцията.

НАП ще продължи да анализира данните от публикуваната анкета.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020